Privacybeleid

Privacy Policy MASSCURA

 

MASSCURA hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil MASSCURA heldere en transparante informatie geven over hoe MASSCURA omgaat met persoonsgegevens.

MASSCURA doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. MASSCURA houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat MASSCURA in ieder geval:

– je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als MASSCURA ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van MASSCURA privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met MASSCURA wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

MASSCURA
Langeweg 24
8166 GT Emst
Tel: 0612696723
email: e.c.schalkwijk@live.nl

Waarvoor verwerkt MASSCURA persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door MASSCURA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het geven van uw behandeling
– Het versturen van afspraak herinnering via mail / app / messenger / factuur

Voor de bovenstaande doelstellingen kan MASSCURA de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Naam / voorletters / tussenvoegsel /Adres /Postcode /Plaats /Telefoonnummer / E-mailadres/ Geslacht / Geboortedatum /  Gegevens over gezondheid

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan MASSCURA geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

MASSCURA geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee MASSCURA geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt MASSCURA hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal MASSCURA de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dient MASSCURA medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan MASSCURA de persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

MASSCURA verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
MASSCURA verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
MASSCURA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

MASSCURA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft MASSCURA de volgende maatregelen genomen;

 

– Cliënt gegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met een wachtwoord.
– Cliënt gegevens zijn opgeslagen in een map welke afgesloten worden bewaard.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door MASSCURA. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door MASSCURA te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. MASSCURA kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met MASSCURA contact op te nemen. Kom je hier niet met MASSCURA uit dan vind MASSCURA dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met MASSCURA op!

©  2019 Masscura – PrivacybeleidHome > Privacybeleid